Bach Remedies van Ainsworths

Bach Remedies van Ainsworths, gemaakt volgens de orginele methode en verhouding zoals Edward Bach het bedoelt heeft.
Daardoor zijn de Bach Remedies van Ainsworths de beste en sterkste orginele Bach Remedies die er te verkrijgen zijn.

 

Los te koop op Starremediesshop.nl

Groothandel Bach Remedies van Ainworths

Star Remedies is importeur & Groothandel van Ainworths Bach Remedies in de benelux. Bezoek Star Remedies voor meer informatie

UPDATE – woordmerken BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES zijn nietig verklaard:
Eindelijk is het dan zo ver: de procedure tussen Healing Herbs en Bach Flower Remedies ltd (Nelsons Bach) is geëindigd met het arrest van de Hoge Raad van 20-01-2012. Het resultaat is: de woordmerken BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES zijn nietig verklaard. De beeldmerken BACH (handtekening) en BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936 mogen blijven gehandhaafd. Bach Flower Remedies Ltd. (Nelsons bach) mag derden niet meer verbieden gebruik te maken van de aanduidingen “Bach”, “Bach flower remedies” of “Bach bloesem remedies” dan wel varianten daarvan.
Bron: rechtspraak.nl – LJN: BU7244, Hoge Raad , 10/02536

Bach bloesem remedies door Dr. Edward Bach

Edward Bach, bevlogen arts en bacterioloog ontdekte in de jaren ’30 van de vorige eeuw reeds dat bepaalde soorten bloesems evenwicht brengen in de menselijke geest. Hun positieve eigenschappen Dr. Edward Bachkunnen negatieve gemoedstoestanden deblokkeren. Hij ging er vanuit dat er als een mens zich niet gelukkig voelt na enige tijd een ziektebeeld kan ontstaan, dit kwam door zijn eigen ervaringen in de fabriek van zijn vader. Hierdoor kan iemand gebukt gaan onder zijn schuldgevoel of kan men overbezorgd zijn voor het welzijn van anderen. Dit kan ook resulteren in het geen “nee” kunnen of durfen zeggen zeggen uit angst voor verlies. Er zijn vele gemoedstoestanden waardoor men “niet lekker in zijn vel zit”. Hierdoor kunnen aandoeningen zoals eczeem, hoofdpijn, maagpijn, ontstekingen en pijnen onstaan zonder duidelijke oorzaak. Edward Bach beschreef dat in een later stadium echte ziektes kunnen ontstaan. Door het genezen van de oorzaak, nl. Edward Bach heeft 38 bach bloesem remedies gemaakt, die elk op specifieke gemoedstoestanden werkzaam zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld zorgen, paniek, irritatie, verdriet en onzekerheid verhelpen. Ook vermoeidheid, pessimisme en ongeduld zijn zo werkelijk te verhelpen. Ainsworths maakt met diezelfde intenties als Dr. Bach bloesem remedies. Er zijn wereldwijd 30 fabrikanten die bach remedies maken.

Bloesems van bach - Online kopen

DE 7 GROEPEN VAN BACH REMEDIES

Bach bloesem remedies
7 groepen
1. Angst
2. Onzekerheid
3. Onvoldoende belangstelling in het heden
4. Eenzaamheid
5. Overgevoelig voor invloeden en ideën
6. Moedeloosheid en wanhoop
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

BACH REMEDIES KOPEN

Agrimony
Voor mensen die hun moeilijkheden en zorgen, innerlijke conflicten en kwellende gedachten verbergen achterAgrimony een masker van opgewektheid en zorgeloosheid. Zij willen een onbekommerde, goede indruk naar buiten toe uitdragen onder het motto “keep smiling” en zullen hun materiële, beroeps- of gezondheidsproblemen niet toegeven ofwel sterk minimaliseren. Deze vriendelijke, vrolijke en graag geziene personen leven graag in een harmonische prettige omgeving en zijn uiterst gevoelig voor conflictsituaties en zullen alles doen om ruzies en confrontaties te vermijden. Om aan hun zorgelijke gedachten te ontsnappen of te voorkomen dat ze gaan tobben, storten ze zich in allerlei activiteiten, zoeken steeds het gezelschap op van anderen of proberen hun toevlucht te nemen tot het euforiserend effect van alcohol, drugs of sigaretten.

Aspen
Voor hen die last hebbenvan vage, ongegronde en onverklaarbare angsten en voorgevoelens en die Aspenheimelijk de vrees koesteren voor een ongedefinieerd naderend onheil of lichamelijke gewelddoening. Zij zijn vaak bijgelovig, hebben angst voor godsdienstige onderwerpen (bijv. de hel) , duisternis en dooden oeken vaak houvast in occulte, bovennatuurlijke verschijnselen. Hun onbestemde angsten ontstaan dikwijls door hun rijke fantasie en treden meestal op als ze alleen zijn, maar ook in gezelschap.

Beech
Voor mensen met een kortzichtige, kritische instelling en arrogante uitstraling, die heel onverdraagzaam zijn. Zij veroordelen streng op basis van hun erg bekrompen maatstaven de andren omdat zij totaal geen vermogen hebben zich in te leven in andermans gevoelens en geen begrip hebben voor diens fouten of tekortkomingen. Zij zien nooit het positieve aan iemand, maar keuren steeds het gebrekkige of `afwijkende` af.

Centaury
Voor personen met een zwake wil die zich te bereidwillig en meegaand opstellen t.o.v. de wensen van anderen. Hun hulpvaardigheid en goedmoedigheid wordt dan ook gemakkelijk uitgebuit; ze kunnen geen `neen` zeggen. Deze passieve , soms slaafse mensen laten moeilijk hun individualiteit gelden, komen niet voor hun eigen belangen op, doch ondergaan de invleod van een krachtige of egoïstische persoonlijkheid (superieuren, echtgenoot, moeder of vader). Zij zijn gevoelig voor lofbetuigingen en standjes, verlangen erkenning en bevestiging.

Cerato
onzekerheid, dwaasheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, onzelfstandigheid, innerlijke zwakheid.

Cherry Plum
Voor personen met de angst hun zelfbeheersing te verliezen waarbij hun innerlijke conflicten aan de oppervlakte zullen komen in de vorm van onbeheerste driftaanvallen of geweldadige impulsen. Ze hebben vaak de angst anderen iets vreselijks aan te doen. In vergevorderd stadium zijn ze bang krankzinnig te worden, of lopen met zelfmoordgedachten rond.

Chestnut Bud
Voor personen die de neiging hebben steeds weer dezelfd fouten te herhalen, geen lessen kunnen trekken of hun ervaringen niet verwerken. Meestal zijn het optimistische, zorgeloze doch ook wat oppervlakkige naïeve mensen die moeilijk iets bijleren. Zij zijn eerder onverschillig en onopmerkzaam, vergeten onaangename ervaringen uit het verleden zo snel mogelijk en maken zo geen progressie in hun ontwikkeling. Zij zullen zich reeds op iets nieuws storten voor zij klaar zijn met hetgeen waarmee ze nog moeten beginnen.

Chicory
Voor personen die zich bezitterig over alles en iedereen ontfermen, bemoeizuchtig voortdurend voorstellen en aanmerkingen hebben. Voor hun schijnbare bezorgdheid en opdringere hulp, verwachten zij onvoorwaardelijke dankbaarheid en in geval zij die niet krijgen, geven ze zich over aan zelfbeklag en zelfmedelijden. Met hun betuttelende bezorgdheid en door hun sterk vermogen tot manipuleren en chanteren, proberen zij sympathie, aandacht en dankbaarheid te verkrijgen.

Clematis
Voor de afwezige dagdromer die in gedachten altijd ergens anders is, in zijn eigen fantasiewerledje leeft. Hij toont weinig of geen interesse en is apatisch voor de gebeurtenissen in zijn omgeving. Het zijn meestal creatieve mensen die weinig waarde hechten aan de materiële realiteit en bij problemen vluchten in idealistische denkbeelden en illusies. Zij maken een verstrooide, afwezige, slaperige niet agressieve indruk.

Crab Apple
Deze “zuiveringsbloesem” past bij personen die geobsedeerd zijn door een overdreven zin naar zuiverheid en met een huiveringwekkende afschuw voor allerlei onreinheden (vuil, insecten, bacteriën etc.) De betrokken persoon voelt zich snel innerlijk vies of onrein en is vaak een muggenzifter die obsessief zich blind staart op details en kleinigheden en daardoor het geheel uit het oog verliest.

Elm
Voor mensen met meer dan middelmatige kwaliteiten, die zo uitgeput zijn dat zij tijdelijk niet in staat zijn hun eigen taken en verantwoordelijkheden te volbrengen. Deze mensen met een normaal en sterk karakter hebben plotseling het gevoel dat alles hen boven het hoofd groeit.

Gentian
Voor personen die bij de minste tegenslag of moeilijkheid snel ontmoedigd en teleurgesteld zijn. Ze hebben vaak een heel negatieve en pessimistische instelling, zijn overmatig sceptisch of twijfelen dwangmatig aan alles. Soms lijden ze aan een reactieve depressie.

Gorse
Wanneer men geen hoop meer koestert, ten prooi is gevallen aan vertwijfeling en in zijn wanhoop iedere verdere poging tot herstel als nutteloos beschouwt. De persoon in kwestie reageert te gelaten, heeft geen ambitie meer.

Heather
Past voor egocentrisch ingestelde personen die voortdurend met en over zichzelf bezig zijn. Ze hebben steeds publiek nodig en willen in het middelpunt van de belangstelling staan, waarbij ze steeds over zichzelf praten en hun eigen kleine problemen uit eigen belang sterk overdrijven. Ze klampen zich vast aan hun toehoorders, brengen het gesprek op zichzelf, maar kunnen zelf niet luisteren naar anderen.

Holly
Voor personen die worden gekweld door ziekelijke jaloezie, haat en afgunst op alle niveaus. Ze zijn wantrouwig, koesteren snel verdenking, zijn vaak humeurig en kunnen vervuld zijn met nijd, wraakgevoelens en leedvermaak.

Honeysuckle
Voor hen die voortdurend heimwee hebben naar een door hen verheerlijkt verleden, ze dromen over een vroeger geluk of hebben spijt over gemiste kansen. Er is een nostalgische vlucht in het verleden om niet geconfronteerd te worden met de harde werkelijkheid van het voor hen onaantrekkelijke heden.

Hornbeam
Voor vermoeide, eerder mentaal uitgeputte mensen na een eenzijdige (geestelijke) belasting. Ze hebben het gevoel niet opgewassen te zijn tegen de alledaagse, voorspelbare routineuze zaken.

Impatiens
Voor ongeduldige mensen, snel in denken en handelen, die zichzelf steeds een hoog werktempo opleggen en geen begrip opbrengen voor het trage functioneren van anderen. Ze zijn heel snel geïrriteerd of geprikkeld bij de minste kritiek, ten gevolge van een continue geestelijke spanning. In hun impulsiviteit nemen ze soms overhaaste beslissingen waardoor te vermijden ongevalletjes gebeuren.

Larch
Voor hen die overmand zijn door een gebrek aan zelfvertrouwen en lijden aan een minderwaardigheidscomplex, waardoor faalangst, passiviteit of schuchterheid zich manifesteren. De oorzaak ligt in het te sterk vasthouden aan negatieve ervaringen en mislukkingen uit het verleden.

Mimulus
Voor hen met één of meerdere concrete, benoembare angsten of fobieën. Meestal zijn het schuchtere, teruggetrokken mensen met een fijngevoelig karakter.

Mustard
Voor hen die lijden aan plotseling opkomende (en weer wegebbende) perioden van verdriet, depressieve stemming of somberheid, zonder dat hiervoor een duidelijk aanwijsbare reden bestaat. Deze meestal ernstige mensen hebben het gevoel alsof er een duistere wolk over hen neerdaalt en dat ze van de buitenwereld en menselijke warmte zijn afgesloten. Deze diepe melancholische bui verdwijnt even plotseling als ze gekomen is.

Oak
Voor personen die ondanks hun klachten en uitputting moedig blijven doorstrijden. Ze geven hierbij blijk van een uitzonderlijk uithoudingsvermogen en bovenmenselijk geduld; het zijn echte vechters en doorzetters. Deze volhardende mensen ervaren ziekte als een nederlaag en doen letterlijk alles om weer fit te worden. Zij zijn heel plichtsbewust, neigen te werken tot zij erbij “neervallen” om tenslotte moedeloos en uitgeput te eindigen.

Olive
Voor hen die zich volledig uitgeput voelen, die zowel lichamelijk als geestelijk aan het einde van hun krachten zijn. Ze eisten zware prestaties van zichzelf zonder zich ontspanning te gunnen en verbruikten zo hun energiereserves. Elk beroep dat nu op hen wordt gedaan, vormt een onoverkomelijke opgave, ze snakken naar rust en slaap.

Pine
Voor personen die zichzelf onnodig overladen met zelfverwijten; ze stellen te hoge eisen aan zichzelf en hebben dan ook schuldgevoelens als ze er niet aan voldoen. Deze mensen worden moedeloos doordat ze meer hun beperkingen dan mogelijkheden zien, ze hebben snel een slecht geweten en hanteren te veel verontschuldigingen bij iedereen over alles.

Red Chestnut
Voor mensen die zich overdreven bezorgd maken om andren; ze hebben voortdurend de angst dat geliefde personen iets ergs zal overkomen. Ze vrezen altijd meteen het ergste en stellen zich steeds voor wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ze projecteren hun eigen angsten en twijfels op anderen.

Rock Rose
Voor hen die beland zijn in een acute, extreme crisissituatie waarbij paniek of doodsangst heerst; een ongeluk, natuurramp of levensgevaarlijke verwonding. Voor hen die hysterisch reageren, snel in de war of opgewonden zijn of neigen innerlijk in paniek te raken.

Rock Water
Voor strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven. Door hun verregaande zelfdiscipline en fanatische drang naar perfectie onderdrukken ze vitale behoeften en gaan er veel genoegens en levensvreugde aan hen voorbij. Soms zijn zij geneigd tot zelfgenoegzaamheid of een soort geestelijke hoogmoed waarbij ze meewarig het hoofd schudden omdat anderen “niet beter weten” en zich hierbij als een modelvoorbeeld willen profileren.

Scleranthus
Voor besluiteloze en grillige mensen, mensen met een gebrek aan innerlijk evenwicht. Ze worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mogelijkheden. Hun mening alsook hun stemming zijn voortdurend aan verandering onderhevig; ze vallen van het ene uiterste in het andere. Zij vragen in hun tweestrijd geen raad aan anderen en laten door hun onevenwichtigheid heel wat gunstige gelegenheden onbenut.

Star of Bethlehem
Deze “balsem” of “raadgever van de ziel” helpt in situaties die het gevolg zijn van een onverwerkte lichamelijke of geestelijke schok, ongeacht of deze recent of lang geleden gebeurd is. De schokkende gebeurtenis, waarvan de betrokkene zich soms niet meer bewust is, is nog niet helemaal verwerkt. Ze kan heel sterk variëren; het verlies van een dierbare, ontslag, een jobstijding, het meemaken van een ongeval etc.

Sweet Chestnut
Voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De grenzen van hun belastingsvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

Vervain
Voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De grenzen van hun belastingsvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

Vine
Voor dominante personen met bazige en tirannieke neigingen die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen overtuigen. Ze zijn zelfzeker, ambitieus en begerig naar macht en zullen vaak meedogenloos de ander hun wil opdringen of absolute gehoorzaamheid eisen. Het zijn mensen die snel tot handelen komen.

Walnut
Voor personen die twijfelen alvorens de laatste definitieve stap te nemen voor een nieuw begin. Ze houden teveel rekening met tradities, conventies en mening van anderen. Ze worstelen met een tijdelijk gevoel van onzekerheid en zijn door hun onevenwichtigheid van buitenaf te beïnvloeden .

Water Violet
Voor personen die door hun trotse persoonlijkheid een hoogmoedige en afstandelijke indruk nalaten. Ze zijn innerlijk gereserveerd en creëren zo een superioriteitsgevoel dat isolement schept. Ze stralen zekerheid en rust uit, gedragen zich nooit opdringerig of luidruchtig, doch kunnen zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen.

White Chestnut
Voor hen die geplaagd worden door een onophoudelijke stroom van ongewenste gedachten die men niet kan kwijtraken. Ze voeren innerlijke discussies en eindeloze gesprekken met zichzelf zonder zich een ogenblik van verpozing te gunnen.

Wild Oat
Voor personen die door hun grote begaafdheid en veelzijdige belangstelling gemakkelijk zouden moeten slagen, maar die nog niet ontdekt hebben welk helder, gedefinieerd levensdoel zij willen nastreven. Zij versnipperen hun aandacht teveel, hebben te vage ambities en eindigen moedeloos en ontevreden omdat zij hun taak in het leven niet vinden.

Wild Rose
Voor hen die, alhoewel de omstandigheden niet zo hopeloos of negatief zijn, de strijd volledig hebben opgegeven. Ze zijn totaal onverschillig, berusten willoos in hun lot en door hun passioef gedrag belanden ze in een apathie die hen lusteloos en vermoeid maakt.

Willow
Voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze zijn snel beledigd, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunnen. Ze acceptern hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, doch kennen geen dankbaarheid.

Het indicatiespectrum van deze remedie gaat van een geestelijke noodsituatie als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen tot lichamelijk letsel, verbrandingen en ongelukken. De Bach bloesem remedies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.

BLOESEMS VAN BACH

“Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen een correctie; een instrument waarvan onze eigen psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, ons te weerhouden van grotere dwalngen en ons te beletten nog meer schade aan te richten – en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden ogen verlaten.”
Edward Bach

Edward Bach was toen al van mening, dat zowel de denkwijze als levensvisie een belangrijk onderdeel zijn bij het ontstaan en genezen van ziekten. Edward Bach beschouwde ziekte een gebrek aan harmonie tussen lichaam en geest. Zijn zienswijze was dat als een mens zich niet gelukkig voelgde er na enige tijd een ziektebeeld kon onstaan. Die ervaarde hij tijdens zijn jeugd bij de arbeiders in zijn vader’s fabriek. Edward Bach’s uitspraak luidt dan ook: Behandel de mens en niet zijn ziekte.

Een praktijkvoorbeeld: “Twee mensen die geen relatie in welk opzicht met elkaar hebben krijgen beiden een grote schock te verwerken. De een is betrokken bij een ongelijk waardoor deze persoon verschrikkelijk geschrokken is, maar toont geen lichamelijk letsel.” Lees verder

Na verloop van tijd begint de een hoofdpijn te krijgen en de ander wordt misselijk. Persoon twee, directeur bij een groot bedrijf, krijgt opeens te maken met een financiële tegenvaller. Persoon 2 ervaart dit dusdanig dat hij een paar dagen later een ontsteking krijgt inn zijn linkerarm.

Normaal zou men in deze gevallen elk geval apart benaderen. Maar als men kijkt naar de psychische gesteldheid van beide personen, is het duidelijk te zien dat beiden schock ervaren hebben. En dit terwijl hun lichaam geheel anders reageert. Edward Bach beschreef dat je die bach remedie geeft die ondersteund bij het neutraliseren van de schock. Edward Bach ging op zoektocht in de natuur van Wales en Zuid-Engeland naar middelen voor zijn ziens- en geneeswijze, nl.. de gemoedstoestand van de mens om te zetten van een negatieve gemoedstoestand naar een positieve houding. Dit vond hij in de vorm van zijn bach remedies ontwikkelt uit bloesems van wilde planten, struiken, heesters en bomen. Hij ontwikkelde 37 remedies waarvan de 38ste gemaakt werd uit een bron, waarvan hij wist dat door de streekbewoners een geneeskrachtige werking werd toegeschreven.

BACH RESCUE

Edward Bach heeft naast zijn 38 traditionele bach remedies ook een Eerste Hulp remedie ontwikkeld. Deze noemde hij de Rescue Remedy. De eerste-hulp-remedies is een kant-en-klare combinatie van verschillende bach bloesems, die als eerste-hulpverlening in nooggevallen van allerlei aard toegediend kan worden. Ainsworths levert deze remedie als Recovery Remedy.

Een Eerste Hulp Remedie bevat in ieder geval de volgende bach remedies:

Star of Bethlehem: tegen shock
Rock Rose: tegen doodsangst en paniekgevoel
Impatiens: tegen innerlijke spanningsgevoelens en stress
Cherry Plum: tegen de angst, uit vertwijfeling, de zelfbeheersing te verliezen
Clematis: tegen het gevoel ‘er niet helemaal bij’ te zijn

Echter, de eerste-hulp-remedie is absoluut geen ‘vervangingsmiddel’ voor een dokter. Tevens mag het innemen van de eerste-hulp-remedie geen vaste gewoonte worden. Deze remedies is bedoeld voor gebruik in noodsituaties, en niet als compensatie van een onverstandige levenswijze.

BACH BLOESEM MERKEN

Verschillende fabrikanten
Edward Bach heeft zijn eerste remedies al lange tijd geleden gemaakt. Sinds die tijd zijn er veel bedrijven bijgekomen die meestal in de geest van Edward Bach remedies maken. Er zijn wereldwijd verschilende bedrijven die de tincturen van Edward Bach maken, daarmee maken zij allemaal Bach Remedies. Er is dus niet 1 echte, want die echte is gemaakt door Edward Bach zelf, lang geleden. De meeste fabrikanten maken het geheel conform de geschriften van Edward Bach; daarom heten deze allen Bach Bloesem Remedies. Dus er zijn geen “originele”, want die zijn al heel lang geleden gemaakt door Edward Bach zelf. Hieronder staan enkele producenten van Bach bloesem remedies en daarbij hun eigenschappen welke allen door de fabrikanten zelf opgegeven zijn. | Overzicht van de 38 Bach Remedies
Ainsworths Bach Flower Remedies | Verdunning 1: 240 – 40% Brandy (vol.)
Healing Herbs | Verdunning 1:360 – 40% Brandy (vol.)
Nelsons | Verdunning van 1:100.000 (homeopatische 5X verdunning)
27% Alcohol (vol.)
La Drome
Deva

en er zijn nog veel fabrikanten die Bach bloesem remedies maken.

© Copyright Ainsworths - Original Bach Flower remedies uit Engeland. Bloesems van Bach gemaakt in Engeland. Originele bach bloesems met verdunning 1 : 240.